Adatkezelési tájékoztató

 A Tornádó Fuvarozó, Szállítmányozó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (5000 Szolnok, Gagarin u. 33., adószám:11262073-2-16, cégjegyzékszám: 1609002295, képviseletében: Nádudvari Zsolt ügyvezető) (a továbbiakban: Adatkezelő) aláveti magát az alábbi tájékoztatóban foglaltaknak.

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) szerint az alábbi tájékoztatást adjuk.

Jelen    adatkezelési    tájékoztató   az    alábbi    oldal    adatkezelését       szabályozza:

www.tornadokft.hu

AZ ADATKEZELŐ ÉS ELÉRHETŐSÉGEI:

Név: Tornádó Fuvarozó, Szállítmányozó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Székhely: 5000 Szolnok, Gagarin u. 33.
E-mail: info@tornadokft.hu
Telefon: 06-56-411-119

 

LEGFONTOSABB FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK

1.  „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

2.   „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

3. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja

4.  „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

5.  „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

6.  „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 

A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ELVEK

A személyes adatok:

a) kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);

b) gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);

c) az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);

d) pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);

e) tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);

f) kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

Az adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

 

ADATKEZELÉS

Weboldalon keresztül történő kapcsolatfelvételkor a következő adatok megadása szükséges:

·         név
·         lakhely
·         e-mail cím
·         telefonszám
·         utolsó munkahely
·         üzenet

Adatkezelés célja: az érintett által elküldött üzenetre történő válaszadás és az ehhez szükséges kapcsolattartás.

Adatkezelés időtartama: az adatkezelő a kapcsolattartás során felvett adatokat addig kezeli, míg az érintett üzenete megválaszolásra nem kerül, vagy az egyéb kapcsolatos ügyintézés le nem zárul.

Adatkezelés jogalapja: a személyes adatok kezelése az érintett –jelen tájékoztatás ismeretében adott- önkéntes hozzájárulásán alapul. Az érintett ezen hozzájárulását az üzenet elküldése előtt a vonatkozó mező bejelölésével adhatja meg.

 

ADATFELDOLGOZÓ

Tárhely-szolgáltató

1.  Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Tárhely-szolgáltatás

2. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége: Futureweb Design Kft. info@futureweb.hu

 

MIK AZ ÖN JOGAI A SZEMÉLYES ADATOKRA VONATKOZÓAN?

 Ön a következő jogokkal rendelkezik, és ezeket az info@tornadokft.hu e-mail címen keresztül gyakorolhatja:

 

Hozzáférési jog 

Joga van visszaigazolást kapni arról, hogy cégünk feldolgoz-
e Önnel kapcsolatos személyes adatokat, vagy sem, valamint
hozzáférhet a cégünk rendelkezésére álló, Önnel kapcsolatos
személyes adatokhoz.

 A helyesbítés joga

Jogában áll kérni, hogy cégünk helyesbítse személyes
adatait, amennyiben azok pontatlanok, vagy kiegészítse
azokat, ha nem teljesek.

 Az adatok tárolásának
megszüntetéséhez vagy
törléséhez való jog

Kérheti, hogy személyes adatait töröljük, amennyiben –
egyéb okok mellett – az adatokra már nincs szükség abból a
célból, amelyből azokat összegyűjtötték.

 Korlátozási jog

 Joga van kérni az adatok feldolgozásának korlátozását,
amely esetben azokat kizárólag a reklamációk gyakorlására
vagy védelmére tartjuk fenn.

 A hordozhatósághoz való jog

Önnek joga van személyes adatait strukturált, általánosan
használt és gépileg olvasható formában megkapni, és azokat
egy másik félnek átadni, amennyiben az adatkezelés beleegyezésen
vagy szerződésen alapul, és automatizált módon történik.

 Kifogásoláshoz való jog

Kifogásolhatja, hogy személyes adatai cégünk nyilvános vagy
jogos érdekeken alapuló kezelése tárgyát képezzék, ideértve
a profilalkotást is. Ebben az esetben cégünk leállítja az
adatfeldolgozást, kivéve a kényszerítő jogos indokokból
történőeket, vagy az esetleges reklamációk gyakorlását vagy
védelmét.

 Automatikus egyéni döntések

Önnek joga van arra, hogy ne képezze kizárólag automatizált
feldolgozáson alapuló döntések tárgyát, ideértve a
profilalkotást is, amely joghatással bírhat Önre, vagy hasonló
módon érintheti Önt. Az ilyen jog gyakorlása azonban nem
lehetséges, ha az ilyen döntésre az Ön és cégünk közötti
szerződés megkötéséhez vagy végrehajtásához van szükség;
vagy ha a cégünkre alkalmazandó jog szerint engedélyezett,
feltéve, hogy megfelelő intézkedéseket hoz az Ön jogai,
szabadságjogai és jogos érdekei védelme érdekében; vagy
ha az Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.

 Reklamáció benyújtásához való jog

Joga van reklamációt benyújtani a magyar felügyeleti
hatósághoz. (elérhetőségek lentebb)

 

INTÉZKEDÉSI HATÁRIDŐK

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt a fenti kérelmek nyomán hozott intézkedésekről.

Szükség esetén ez 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt

az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 

AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja

 

ADATVÉDELMI INCIDENS

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

 

ADATVÉDELMI INCIDENS BEJELENTÉSE A HATÓSÁGNAK

Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.

 

PANASZTÉTELI LEHETŐSÉG

Az   adatkezelő  esetleges   jogsértése  ellen  panasszal   a  Nemzeti  Adatvédelmi  és

Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5. Telefon: +36 -1-391-1400 Fax: +36-1-391-1410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

A tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra:

 

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.)

2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)

2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

Szolnok, 2018. május 24.

 

 Nádudvari Zsolt